Loading...

NOIP2017 宝藏

check评论:0 条 remove_red_eye浏览量:432 change_historyTags:编程学习笔记
作者 : deco date_range日期 : 2018-05-13

这道题听说正解是dp
完了我不会啊qwq
怎么办啊qwq
我好菜啊qwq
于是手写一发暴力,预计得分70
实际得分100
qwq好感动啊
qwq数据这么水真的好吗
code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define INF 2147483647
int n,m,g[20][20],f[10000],dis[20],ans=INF;
void find(int x)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    if((1<<(i-1))&x)
    {
      for(int j=1;j<=n;j++)
      {
        if(((1<<(j-1))&x)==0&&g[i][j]!=INF)
        {
          if(f[x|(1<<(j-1))]>f[x]+dis[i]*g[i][j])
          {
            int tmp=dis[j];
            dis[j]=dis[i]+1;
            f[x|(1<<(j-1))]=f[x]+dis[i]*g[i][j];
            find(x|(1<<(j-1)));
            dis[j]=tmp;
          }
        }
      }
    }
  } 
}
int main()
{
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  for(int j=1;j<=n;j++)
  g[i][j]=INF;
  int u,v,z;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    scanf("%d%d%d",&u,&v,&z);
    g[u][v]=min(g[u][v],z);
    g[v][u]=min(g[v][u],z);
  }
  for(int o=1;o<=n;o++)
  {
    for(int i=1;i<=n;i++) 
    {
      dis[i]=INF;
    }
    for(int i=1;i<=(1<<n)-1;i++) 
    {
      f[i]=INF;
    }
    dis[o]=1;
    f[1<<(o-1)]=0;
    find(1<<(o-1));
    ans=min(ans,f[(1<<n)-1]);
  } 
  printf("%d",ans);
  return 0;
}

暂无评论

正在回复给  
去登陆?

   点击刷新验证码

标签云

文章留名