Loading...

洛谷P1269 信号放大器

check评论:0 条 remove_red_eye浏览量:417 change_historyTags:编程学习笔记
作者 : deco date_range日期 : 2018-12-22

我们用贪心

每个点记录上一个加了放大器的点到他的距离,以及到他父亲的距离,如果距离大了我们就加信号放大器,然后更新上一个距离为$0$即可,最后统计答案

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int head[20010],cnt,fa[20010],dp[20010],qaq,ans;
struct edge
{
  int next,to,dis;
}e[20010];
void add(int u,int v,int dis)
{
  cnt++;
  e[cnt].to=v;
  e[cnt].next=head[u];
  e[cnt].dis=dis;
  head[u]=cnt;  
}
void dfs(int u,int f)
{
  for(int i=head[u];i;i=e[i].next)
  {
    int v=e[i].to;
    if(v==f)
    {
      continue; 
    }
    fa[v]=e[i].dis;
    dfs(v,u);
    dp[u]=max(dp[v]+e[i].dis,dp[u]);
  }
  if(dp[u]+fa[u]>qaq)
  {
    ans++;
    dp[u]=0;
  }
}
int main()
{
  int n,maxn=0;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int k;
    scanf("%d",&k);
    for(int j=1;j<=k;j++)
    {
      int a,b;
      scanf("%d%d",&a,&b);
      add(i,a,b);
      maxn=max(maxn,b);
    }
  }
    cin>>qaq;
  if(maxn>=qaq)
  {
    cout<<"No solution.";
    return 0;
  }
  dfs(1,1);
  cout<<ans;
  return 0;
}

暂无评论

正在回复给  
去登陆?

   点击刷新验证码

标签云

文章留名